WEBSITE CHƯA ĐÓNG TIỀN GIA HẠN, NÊN TẠM THỜI BỊ NGƯNG DỊCH VỤ. VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIA HẠN. PHI GIA HAN LA : 1.790.000/12 THANG. B VUI LONG CHUYEN VAO TAI KHOAN SAU : So Tai khoan : 10620894577017 Chu Tai Khoan : NGUYEN DUC THANH Mo Tai Ngan hang : TECHCOMBANK - Chi Nhanh Au Co - Tan Binh